Privacy statement

Privacy statement

Wij, bij Tekke Dienstverlening, bieden u graag een zo goed mogelijke service. Om dat te kunnen doen, is het nodig dat wij persoonsgegevens verwerken. Indien er sprake is van verwerking van uw persoonsgegevens, doen wij dat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en nemen daarbij de veiligheid in acht. Niet alleen zorgen wij ervoor dat elke verwerking (gebruik) van persoonsgegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving, maar wij hechten er ook waarde aan dat u volledig op de hoogte bent wat er met deze gegevens gebeurd. Vandaar dit privacy statement.

Wie is verantwoordelijk met betrekking tot uw persoonsgegevens

Tekke Dienstverlening B.V. is gevestigd te Amstelveen aan de Kuiperij 24 (1185 XS) en is verantwoordelijk(e) voor de verwerking van persoonsgegevens die binnen het toepassingsbereik van dit privacy statement vallen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij

Tekke Dienstverlening verwerkt persoonsgegevens over u wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt. Wij kunnen in dat verband onder meer uw voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummers, e-mailadres, KvK-nummer, BTW- identificatienummer en nadere bedrijfsgegevens (bij eenmanszaken en vennootschappen onder firma mogelijke persoonsgegevens) verwerken. Vanzelfsprekend verwerken wij ook de inhoud van de met u gesloten overeenkomsten en gemaakte afspraken.

Waarom we persoonsgegevens nodig hebben en gebruiken

Tekke Dienstverlening verwerkt de hierboven weergegeven persoonsgegevens, voor de volgende doelen en wettelijke grondslagen:
Hoofdzakelijk gebruiken wij uw persoonsgegevens om de met u gesloten overeenkomst te kunnen uitvoeren. Hieronder verstaan wij ook het hierover communiceren (o.a. per email). Daarnaast worden de verschillende gegevens gebruikt om facturen te kunnen sturen, betalingen te administreren en eventuele vorderingen te kunnen incasseren.
De gegevensverwerking is soms ook noodzakelijk om een wettelijke plicht na te komen waaraan Tekke Dienstverlening onderworpen is, zoals bijvoorbeeld de Wet Rijksbelastingen.

Hoe lang we gegevens bewaren

Vanzelfsprekend bewaart Tekke Dienstverlening uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet; niet langer dan noodzakelijk is. Hoe lang een persoonsgegeven wordt bewaard, is afhankelijk van het doel waarvoor het verwerkt is.
Als de gegevensverwerking betrekking heeft op een overeenkomst met ons, dan worden uw (persoons)gegevens, die samenhangen met die overeenkomst en de daarmee samenhangende facturen en andere financiële gegevens, uit hoofde van fiscale verplichtingen gedurende zeven jaar bewaard.
In specifieke gevallen kunnen we persoonsgegevens langer bewaren dan hierboven aangegeven, bijvoorbeeld als dat nodig is in verband met mogelijke juridische procedures.

Delen met anderen

In principe delen we uw gegevens alleen met anderen als er een goede reden of verplichting voor is. Zo schakelt Tekke Dienstverlening bij de uitvoering van haar opgedragen taken ook andere dienstverleners in. Hieronder kunnen onder meer bedrijven voorkomen als postbedrijven, ICT-dienstverleners, incassobureaus, ZZP-ers, werving- en uitzendbureau’s. Deze bedrijven kunnen, als dat noodzakelijk is voor het desbetreffende doel, uw persoonsgegevens ontvangen.
Tekke Dienstverlening is in sommige gevallen ook gehouden persoonsgegevens te verstrekken aan bepaalde opdrachtgevers en aan daartoe bevoegde (overheids)instellingen, zoals toezichthouders, het UWV, opsporingsinstanties en de Belastingdienst.
Bij het verstrekken van persoonsgegevens aan verwerkers of derden, zien wij erop toe dat de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen worden getroffen om te verzekeren dat uw persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Heeft u nog vragen over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd, wilt u gegevens (laten) wijzigen of (laten) wissen, dan kunt u een e-mail sturen naar info@uw-glazenwasser.nl, of een brief naar Tekke Dienstverlening B.V., Kuiperij 24, 1185 XS Amstelveen.
Vermeld in het bericht in ieder geval uw volledige naam en adres. Voegt u ook een kopie van een wettelijk legitimatiebewijs (paspoort of ID-kaart) bij, zodat wij zeker weten dat de informatie die u opvraagt ook daadwerkelijk op u betrekking heeft. Wij verzoeken u op de kopie van uw legitimatiebewijs uw burgerservicenummer, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en uw pasfoto zwart te maken.

    Direct contact!


    Certificeringen:

       VCA